ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ EVOLUTION LTD

Σας ενημερώνουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία EVOLUTION LTD η οποία εργάζεται νόμιμα στην Ελλάδα υπό καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών κι εκπροσωπείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « NEΚΙΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « NEQUS BROKERS S.A. » που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφ. Συγγρού, στον αριθμό 171, εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων κατ΄ εφαρμογή των προβλεπόμενων από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τ.τ.Ε. 88/5.4.2016, με την οποία διασφαλίζει την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων που παραλαμβάνει και εξετάζει ισότιμα τα θέματα που μας αναφέρονται, με γνώμονα την καλή πίστη στη σχέση της με τους πελάτες της και το καταναλωτικό κοινό.

Επικεφαλής της λειτουργίας της διαχείρισης αιτιάσεων έχει οριστεί από την ασφαλιστική εταιρία EVOLUTION LTD η κα Βασιλική Πασσιά με ηλεκτρονική διεύθυνση v.passia@nequsbrokers.com η οποία διαθέτει όλα τα μέσα  και όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί με τα κατάλληλα  κάθε φορά πρόσωπα ή υπηρεσιακές μονάδες της Επιχείρησης για την άντληση κάθε  πληροφορίας αναγκαίας για την ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση  της αιτίασης.

Όλες οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, με σωστή διαχείριση της πληροφόρησης και των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων ακολουθεί συνοπτικά η περιγραφή της προβλεπόμενης διαδικασίας που τηρεί η εταιρία EVOLUTION LTD όσον αφορά την διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τ.τ.Ε. 88/5.4.2016:

1. Για να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τις αιτιάσεις των ασφαλισμένων, παρακαλούνται θερμά όπως, όσοι επιθυμούν την υποβολή αιτίασης μας γνωρίζουν οπωσδήποτε τα κάτωθι στοιχεία:

·         Αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

·         πλήρη περιγραφή των παραπόνων της αιτίασης,

·         το αίτημα του ασφαλισμένου προς αποκατάσταση του ανακύψαντος ζητήματος,

·         τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλισμένου,

·      με ποιον τρόπο επιθυμεί ο αιτιώμενος ασφαλισμένος να λάβει το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει την λήψη των αιτιάσεων.

Για την υποβολή της αιτίασης υπάρχει ειδική φόρμα προς συμπλήρωση τόσο σε έντυπη μορφή στα γραφεία του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας EVOLUTION LTD, όσο και στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί μέσω με φαξ στον αριθμό 213 010 8059, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.passia@nequsbrokers.com , ταχυδρομικώς ή με παράδοση στα γραφεία της ΝΕQUS BROKERS SA, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας EVOLUTION LTD, Λεωφ. Συγγρού, αρ. 171, Δήμος Νέας Σμύρνης, Τ.Κ. 17121.

2. Με την παραλαβή από την εταιρία EVOLUTION LTD του εγγράφου που περιέχει την αιτίαση του ασφαλισμένου και θα περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της αιτίασης, συνοδευόμενο από την περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης αιτιάσεων.

3. Στην συνέχεια θα γνωστοποιούνται στον αιτιώμενο ασφαλισμένου τα κάτωθι στοιχεία :

· στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για το χειρισμό και την διερεύνηση της αιτίασης προσώπου,

· ενημέρωση ως προς τις περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ασφαλισμένος για την διερεύνηση της αιτίασης,

· έγγραφα, αντίγραφα των οποίων είναι στην διάθεσή του και τηρούνται στον αντίστοιχο φάκελο αιτιάσεων.

4. Εντός νόμιμης προθεσμίας πενήντα ( 50 ) ημερών, αρχόμενης από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης του ασφαλισμένου και θα έχει απαντηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο να σταλεί έγγραφη απάντηση προς τον ασφαλισμένο, αυτό θα του γνωστοποιείται εγγράφως και θα ενημερώνεται για τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής του.

5. Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο χειριστή του αντίστοιχου φακέλου αιτιάσεων για την πορεία της διερεύνησής της.

6. Εφιστάται η προσοχή προς τους ασφαλισμένους, ότι η υποβολή εγγράφου αιτίασης δεν διακόπτει, ούτε αναστέλλει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών τους.

7. Επίσης γνωστοποιείται προς τους ασφαλισμένους, ότι σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρίας μας δεν τους ικανοποιήσει έχουν το δικαίωμα να αποταθούν για την εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσής τους, ενδεικτικά, στις παρακάτω Αρχές:

Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής 3, T.K. 10564, Αθήνα, τηλ.: 210 3205222, http ://www.bankofgreece.gr.

- Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος, T.K. 10181 Αθήνα, τηλ.: 1520, http ://www.efpolis.gr/.

- Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, http:// www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, T.K. 11471, Αθήνα τηλ. 210 6460862, 210 6460814, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων ΕΔΩ